⊙ω⊙根据CSS3的animation特性完成手机微信拍一拍

2021-03-23 20:12 jianzhan

见到近期时兴的手机微信拍一拍作用,备考下CSS3的animation,因此写出这一小盒子摇晃的动漫,把qq的对话框颤动也再加吧

@-webkit-keyframes shake {
  0% {
    -webkit-transform: translate(2px, 2px);
  }

  25% {
    -webkit-transform: translate(-2px, -2px);
  }

  50% {
    -webkit-transform: translate(0px, 0px);
  }

  75% {
    -webkit-transform: translate(2px, -2px);
  }

  100% {
    -webkit-transform: translate(-2px, 2px);
  }
}

@keyframes shake {
  0% {
    transform: translate(2px, 2px);
  }

  25% {
    transform: translate(-2px, -2px);
  }

  50% {
    transform: translate(0px, 0px);
  }

  75% {
    transform: translate(2px, -2px);
  }

  100% {
    transform: translate(-2px, 2px);
  }
}

.shake {
  position: relative;
  top: 30px;
  left: 100px;
  height: 200px;
  width: 200px;
  color: #ff0000;
  background: #000;
}

.shake:hover {
  -webkit-animation: shake 0.2s infinite;
  animation: shake 0.2s infinite;
}
 /*主题活动摆动动漫*/
 @-webkit-keyframes swing {
 10% {
  transform: rotate(15deg);
 }
 20% {
  transform: rotate(-10deg);
 }
 30% {
  transform: rotate(5deg);
 }
 40% {
  transform: rotate(-5deg);
 }
 50%,100% {
  transform: rotate(0deg);
 }
}
@-moz-keyframes swing {
 10% {
  transform: rotate(15deg);
 }
 20% {
  transform: rotate(-10deg);
 }
 30% {
  transform: rotate(5deg);
 }
 40% {
  transform: rotate(-5deg);
 }
 50%,100% {
  transform: rotate(0deg);
 }
}
@-o-keyframes swing {
 10% {
  transform: rotate(15deg);
 }
 20% {
  transform: rotate(-10deg);
 }
 30% {
  transform: rotate(5deg);
 }
 40% {
  transform: rotate(-5deg);
 }
 50%,100% {
  transform: rotate(0deg);
 }
}
@keyframes swing {
 10% {
  transform: rotate(12deg);
 }
 20% {
  transform: rotate(-11.5deg);
 }
 30% {
  transform: rotate(1deg);
 }
 40% {
  transform: rotate(-1deg);
 }
 50%,100% {
  transform: rotate(0.5deg);
 }
}
.stagger {
 background-color: #ff0000;
 width: 60px;
 height: 60px;
}
.stagger1{
 animation: swing .5s .15s linear 1;
 /* animation-play-state: paused; */
}
 <!-- qq对话框颤动 -->
 <div class="shake">qq对话框颤动</div>
 <!-- 手机微信拍一拍头像摇晃 -->
 <div class="stagger">手机微信拍一拍头像摇晃</div>
document.querySelector('.stagger').addEventListener('click', function() {
   document.querySelector('.stagger').classList.add('stagger1')
   console.log('papa nudged baby')
})
	/*每一次点一下完成动漫,留意监视动漫完毕,清除动漫类,后再加上动漫类
  document.querySelector('.stagger').addEventListener('animationend', function() {
   document.querySelector('.stagger').classList.remove('stagger1')
  })

到此这篇有关根据CSS3的animation特性完成手机微信拍一拍动漫实际效果的文章内容就详细介绍到这了,大量有关css3 手机微信拍一拍作用內容请检索脚本制作之家之前的文章内容或再次访问下边的有关文章内容,期待大伙儿之后多多的适用脚本制作之家!